consultas_icono

Enquestes

Amb aquesta funcionalitat, uptoYou proposa un recull de dades eficient i en temps real.

L’elecció entre els nombrosos mètodes de recopilació de dades depèn de les variables que es vagin a mesurar, de l’origen i dels recursos disponibles. uptoYou proposa un senzill i eficient sistema que s’adapta a diverses necessitats d’obtenció de dades d’opinions:

  • Consultes: format útil per obtenir informació sobre necessitats, opinions o preferències.
  • Enquestes: format per esbrinar actituds o comportaments de les persones davant temes específics.
  • Sondejos: format per indagacions que es duen a terme per obtenir un primer panorama sobre algun tema.

La funcionalitat és una eficaç eina que ofereix els següents avantatges:

  • Senzillesa d’organització. Estalvi en costos i temps.
  • Possibilitat de registre o anonimat dels participants.
  • Obtenció de resultats immediats segons es van produint les opinions.
  • Tractament de dades Big Data.
  • Possibilitat d’extreure estadístiques segons els filtres aplicats.

Iniciar Demo

captura_consultas